weather
Thời Tiết Sapa
Nhiệt Độ: 28°C
Hiện tại: mưa nhẹ

Địa Điểm Tham Quan